Pravilnik AO

AO 1888

Na podlagi 2. odstavka 4. člena Alpinističnega pravilnika je zbor članov AO PD TAM Maribor dne 22.2.2020 sprejel

 

PRAVILNIK ALPINISTIČNEGA ODSEKA
PLANINSKEGA DRUŠTVA TAM MARIBOR

Pomen kratic:
AO Alpinistični odsek TAM Maribor
AŠ Alpinistična šola
GRS Gorska reševalna služba
KA Komisija za alpinizem pri PZS
NO Nadzorni odbor
PD Planinsko društvo
PZS Planinska zveza Slovenije
SAO Svet alpinistov
ZčO Zbor članov AO
ZGVS Zveza gorskih vodnikov Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Alpinistični odsek TAM Maribor (v nadaljevanju AO) goji alpinistično in športno plezalno dejavnost v sklopu Planinskega društva TAM Maribor (v nadaljevanju PD).

2. člen

(1) AO se organizira in deluje v skladu z vsemi akti Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS), ki se nanašajo na alpinistično in športno plezalno dejavnost.

3. člen

(1) S tem pravilnikom določamo:
• dejavnost AO,
• sodelovanje z drugimi organizacijami,
• zastopanje in predstavljanje AO,
• notranjo organiziranost AO ,
• pravila alpinistične šole (v nadaljevanju AŠ),
• organe AO, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja,
• način volitev organov ter njihovo mandatno dobo,
• pravice in dolžnosti članov AO,
• financiranje AO in način opravljanja nadzora nad razpolaganjem s finančnimi in drugimi materialnimi sredstvi.

II. DEJAVNOST AO

4. člen

(1) Dejavnosti AO so naslednje:

• organiziranje in izvajanje alpinistične in športno plezalne dejavnosti,
• organiziranje alpinističnih tur, srečanj, tekmovanj in drugih oblik alpinističnega in športno plezalnega delovanja,
• vzgoja in izobraževanje o vseh oblikah alpinističnega in športno plezalnega delovanja, opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu alpinistične, športno plezalne dejavnosti.

(2) AO in alpinistična šola odgovarjata za vodenje odseka zgolj v primeru, ko organizirata skupno turo ali šolo oziroma tečaj.

III. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

5. člen

(1) Z namenom uresničevanja skupnih interesov se AO povezuje z drugimi planinskimi društvi in alpinističnimi odseki znotraj le-teh.

IV. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE AO

6. člen

(1) AO v pravnem prometu z drugimi zastopa PD v svojem imenu in za svoj račun.

7. člen

(1) Načelnik AO zastopa in predstavlja AO. V primeru odsotnosti ali zadržanosti načelnika AO, opravlja njegove naloge namestnik načelnika AO v skladu s pooblastili načelnika AO.

V. ČLANSTVO IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST ČLANOV AO

8. člen

(1) Član AO je vsak mlajši pripravnik, starejši pripravnik, alpinist ali alpinistični inštruktor, ki je opravljal AŠ v okviru AO in ima plačano članarino za tekoče leto. Člani AO so tudi osebe, ki si status na AO pridobijo po 18. členu in imajo plačano članarino za tekoče leto. V začetku leta, dokler se ne zaključi s pobiranjem članarine za tekoče leto, velja plačana članarina za preteklo leto.

(2) Člani AO so tudi alpinistični tečajniki, ki so v tekočem letu plačali šolnino alpinistične šole in podpisali pristopno izjavo, kot tudi tečajniki, ki so AŠ obiskovali v preteklosti in še ni potekel rok, v katerem so dolžni napredovati na strokovno raven mlajšega pripravnika ter so plačali članarino PZS, kot tudi tečajniki, za katere je svet alpinistov odločil, da ohranijo naziv.

9. člen

(1) Člani AO se glede na strokovno usposobljenost s področja alpinistične dejavnosti delijo na mlajše pripravnike, starejše pripravnike, alpiniste in alpinistične inštruktorje, s področja športno plezalne dejavnosti pa na mlajše in starejše pripravnike športnega plezanja, športne plezalce ter inštruktorje športnega plezanja.

10. člen

(1) Gorski vodniki in gorski reševalci, ki so člani AO, so pri alpinističnih dejavnostih, za katerimi ne stojita Zveza gorskih vodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZGVS) in Gorska reševalna služba (v nadaljevanju GRS), dolžni upoštevati ta pravila in sicer glede na status, ki jim je bil nazadnje priznan v AO.

11. člen

(1) Alpinistični tečajnik (v nadaljevanju tečajnik) je vsak član PD, ki obiskuje AŠ ali jo je obiskoval v preteklosti in še ni potekel rok, v katerem je dolžan napredovati na strokovno raven mlajšega pripravnika.

(2) Tečajniška doba je praviloma enoletna in se uspešno zaključi z napredovanjem na strokovno raven mlajšega pripravnika. Pogoji za napredovanje (iz tečajnika v mlajšega pripravnika) so:

• opravljena alpinistična šola,
• opravljen teoretični in praktični preizkus znanja,
• opravljenih vsaj 10 vzponov v kopni skali (vsak vzpon mora biti višji od 100 m),
• uradni sprejem med člane odseka.

(3) Izjemoma lahko svet alpinistov (v nadaljevanju SAO) odloči, da tečajnik ohrani naziv npr. po zaslugi prispevka na drugih (neplezalskih) področjih odseka ali društva, pri čemer mora vsaj vsaka 3 leta opraviti obnovitveni tečaj. Lahko se mu omejijo nekatere pravice na plezalskem področju.

(4) Tečajnik lahko izgubi status tečajnika, kadar:

• ne napreduje v času enega leta po končani AŠ, ki jo je obiskoval,
• izstopi iz AO ali PD,
• mu na podlagi kršitve pravil takšno kazen izreče častno razsodišče PD.

12. člen

(1) Mlajši pripravnik postane vsak tečajnik, ki izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnjem členu. Pripravniška doba na tej stopnji traja praviloma eno leto in praviloma ne več kot dve leti. Uspešno se zaključi z napredovanjem na strokovno raven starejšega pripravnika.

(2) Pogoji za napredovanje (iz mlajšega pripravnika v starejšega pripravnika) so:

• uspešno opravljen praktični izpit iz zimske in letne tehnike ter teoretični preizkus znanja,
• opravljenih vsaj 20 vzponov v kopni skali (štejejo tudi smeri opremljene s svedrovci), od tega mora biti vsaj 5 vzponov v neopremljenih smereh (klasične smeri), vsaj dva vzpona (od skupno vsaj 20) morata biti daljša od 500 m,
• opravljenih vsaj 10 zimskih vzponov, od tega vsaj 5 plezalnih (grape, slapovi),
• potrdilo sveta alpinistov o zadostitvi pogojev za napredovanje.

(3) Mlajši pripravnik lahko izgubi status, kadar:

• izstopi iz AO ali PD,
• mu na podlagi kršitve pravil takšno kazen izreče častno razsodišče PD,
• če po dveh leti pripravništva na tej stopnji ne pristopi k opravljanju izpita za napredovanje.

(4) O nadaljnjem statusu mlajšega pripravnika odloča SAO. Možnosti so naslednje:

• vrne se na status tečajnika in se mu priporoča poslušanje posameznih tem alpinistične šole,
• ohrani naziv mlajšega pripravnika npr. po zaslugi prispevka na drugih (neplezalskih) področjih odseka ali društva, aktivnega sodelovanja v alpinistični šoli, pri čemer mora vsaj vsaka 3 leta opraviti obnovitveni tečaj. Lahko se mu omejijo nekatere pravice na plezalskem področju.

13. člen

(1) Starejši pripravnik postane vsak mlajši pripravnik, ki izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnjem členu.

(2) Pripravniška doba na tej stopnji traja praviloma dve leti in praviloma ne več kot tri leta. Doba se uspešno zaključi z napredovanjem na strokovno raven alpinista. Pogoji za napredovanje (iz starejšega pripravnika v alpinista) so razpisani s strani Komisije za alpinizem (KA) pri PZS.

(3) Starejši pripravnik lahko izgubi status, kadar:

• izstopi iz AO ali PD,
• mu na podlagi kršitve pravil takšno kazen izreče častno razsodišče PD,
• če po treh letih pripravništva na tej stopnji ne pristopi k opravljanju izpita za napredovanje.

(4) O nadaljnjem statusu starejšega pripravnika odloča SAO. Možnosti so naslednje:

• vrne se na status mlajšega pripravnika,
• ohrani naziv starejšega pripravnika npr. po zaslugi prispevka na drugih (neplezalskih) področjih odseka ali društva, aktivnega sodelovanja v alpinistični šoli, pri čemer mora vsaka 3 leta opraviti obnovitveni tečaj. Lahko pa se mu omejijo nekatere pravice na plezalskem področju.

14. člen

(1) Alpinist postane vsak starejši pripravnik, ki opravi izpit za alpinista pri KA. K izpitu za alpinista pri KA se lahko prijavi kandidat, ki:

• izpolnjuje pogoje razpisane s strani KA,
• je bil potrjen s strani SAO ter
• je opravil interno preverjanje znanja pri alpinističnem inštruktorju (v nadaljevanju AI; članu AO), ki ga določi vodja AŠ.

(2) Kandidatom, ki prvič pristopajo k izpitu KA, plača kotizacijo AO oz. PD.

15. člen

(1) Kandidat za alpinističnega inštruktorja je tisti alpinist, ki:

• je predlagan s strani AO,
• sodeluje pri vzgojnem delu v AO,
• je zadnje leto registriran alpinist,
• izpolnjuje pogoje, ki jih določa KA.

(2) Kandidat postane alpinistični inštruktor, ko uspešno opravi izpit pred komisijo, ki jo določi KA.

16. člen

(1) (1) Pogoje za vsa napredovanja preveri komisija, predlagana s strani SAO (komisijo sestavljajo vsaj 3 člani).

17. člen

(1) Alpinist ali alpinistični inštruktor, ki zadnja tri leta ni registriran pri KA (in v tem obdobju tudi ni opravljal vzponov s tečajniki ali sodeloval pri AŠ), je neaktiven.

18. člen

(1) Oseba, ki ni opravljala AŠ na našem AO, želi pa postati naš član, se mora s pisno prošnjo obrniti na SAO. Prošnji mora biti priloženo potrdilo AO, kjer je obiskoval AŠ, o stopnji usposobljenosti, ki jo je dosegel na AO. Poleg tega mora opraviti tudi praktični izpit pred komisijo, ki jo določi SAO. V primeru neuspešno opravljenega izpita se lahko oseba, v kolikor želi, vpiše v AŠ.

19. člen

(1) Vsak član AO lahko na sestanku AO s pisno izjavo izstopi iz AO.

VI. ALPINISTIČNA ŠOLA IN NJENO IZVAJANJE

20. člen

(1) Alpinistično šolo vodi alpinistični inštruktor, ki ga potrdi svet alpinistov AO ter ima potrjen status oziroma registracijo pri KA PZS za tekoče leto. Vodja AŠ mora podati plan poteka šole, ki jo svet alpinistov lahko dopolni ali zavrne. Izjemoma lahko vodi AŠ tudi izkušen alpinist, ki ga potrdi svet alpinistov AO. Na zboru članov AO (v nadaljevanju ZčO) vodja AŠ poda poročilo AŠ.

21. člen

(1) Ob vstopu v alpinistično šolo tečajnik s podpisom potrdi, da je seznanjen s pravili AO. Pristopna izjava ga obvezuje k upoštevanju tega pravilnika.

(2) V kolikor tečajnik še ni polnoleten, mora njegovo pristopno izjavo podpisati tudi eden izmed staršev oz. skrbnikov.

22. člen

(1) Tečajnik opravi alpinistični šolo, če v enemu letu, kolikor praviloma traja AŠ, posluša najmanj 70% predavanj in se udeleži najmanj 70% skupnih tur v okviru alpinistične šole AO ter uspešno opravi teoretični in praktični izpit AŠ. Udeležbo evidentira vodja AŠ.

23. člen

(1) Vodja AŠ vsaj teden dni pred akcijo, ki je namenjena tečajnikom, le-te obvesti o obvezni in priporočljivi opremi. Pred pričetkom akcije se pregleda obvezna oprema tečajnikov in se po potrebi dopolni. Če tečajnik nima obvezne opreme, mu vodja skupne ture lahko prepove udeležbo na akciji.

VII. ORGANI AO

24. člen

(1) Delo na AO opravljajo naslednji organi:

• zbor članov AO (ZčO),
• svet alpinistov AO (SAO),
• načelnik AO,
• namestnik načelnika AO,
• vodja alpinistične šole,
• namestnik vodje alpinistične šole,
• blagajnik AO,
• gospodar AO,
• namestnik gospodarja AO,
• gospodar stene v športni dvorani Ruše.

25. člen

(1) ZčO je najvišji organ AO. ZčO sestavljajo vsi alpinistični inštruktorji, alpinisti ter mlajši in starejši pripravniki, ki so člani AO. Zboru lahko prisostvujejo tečajniki in drugi vabljeni posamezniki, ki pa ne sodelujejo pri odločanju.

(2) ZčO sklicuje načelnik odseka oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik. ZčO se sklicuje vsaj enkrat letno in sicer vsaj 14 dni pred napovedanim datumom. Načelnik je dolžan sklicati ZčO na pisno zahtevo vsaj tretjine članov ZčO. ZčO vodi načelnik AO. V njegovi odsotnosti lahko za vodenje zbora pooblasti svojega namestnika ali drugega člana SAO. ZčO odloča z večino glasov navzočih članov ZčO. ZčO je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča najmanj polovica članov. V nasprotnem primeru se začetek preloži za 30 minut, nakar je zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 članov.

(3) ZčO je pristojen, da:

• voli organe AO z dvoletnim mandatom,
• razpravlja in odloča o letnih poročilih načelnika, blagajnika, gospodarja in vodje šole,
• sprejema pravila odseka in njihove dopolnitve,
• sprejema program dela ter finančni načrt,
• odloča o prenehanju delovanja AO,
• odloča o predlogih, pobudah, prošnjah svojih članov.

26. člen

(1) Svet alpinistov AO sestavljajo vsi alpinistični inštruktorji in alpinisti, prisotni na rednem ali izrednem sestanku AO.

(2) Svet alpinistov je sklepčen, če so na sestanku prisotni vsaj trije člani SAO. Odločitve sprejema z navadno večino.

(3) Za odobritev napredovanj iz 16. člena tega pravilnika mora SAO odločati z dvotretjinsko večino ob prisotnosti vsaj šestih članov SAO.

(4) Sestanek sveta alpinistov se skliče z vnaprej določenim dnevnim redom.

(5) Svet alpinistov AO je pristojen, da:

• izvršuje sklepe ZčO,
• izvršuje program dela,
• izvaja finančni načrt,
• skrbi za izvajanje dejavnosti AO,
• preverja pogoje za napredovanje članov AO,
• daje častnemu razsodišču PD TAM v obravnavo kršitelje pravilnika,
• na predlog načelnika obravnava lažje kršitve pravilnika in izreče opomin,
• na predlog načelnika obravnava lažje kršitve pravilnika in izreče prepoved plezanja do odločitve častnega razsodišča o tej zadevi,
• oblikuje izpitno komisijo za izpite po AŠ,
• izbere in potrdi vodjo AŠ,
• odloča o napredovanjih po 16. členu tega pravilnika,
• na predlog vodje AŠ ali načelnika AO izbere in potrdi vodjo tabora.

27. člen

(1) Načelnik AO:

• vodi in zastopa AO,
• organizira in vodi redne tedenske sestanke AO,
• se udeležuje rednih mesečnih sestankov upravnega odbora PD,
• se udeležuje občnega zbora PD,
• se udeležuje zbora načelnikov KA,
• skrbi, da delo na AO poteka tekoče,
• nadzira delo članov vodstva,
• skliče redni in izredni ZčO,
• odobri izplačilo sredstev iz blagajne AO,
• poda kršitve tega pravilnika v obravnavo ČR PD ali SAO,
• je prisoten na vsakem sestanku AO. V kolikor ne utegne mora za svoje naloge pooblastiti drugega člana AO,
• na sestankih AO zapisuje pomembnejše sklepe,
• ureja registracije članov AO, statistična poročila, podatke o vzponih članov AO,
• izpolnjuje obrazce za letna poročila PZS.

28. člen

(1) Namestnik načelnika AO:

• nadomešča načelnika AO v vseh njegovih funkcijah, če ga načelnik pooblasti,
• vodi sestanke AO v odsotnosti načelnika AO.

29.člen

(1) Vodja alpinistične šole:

• vodi alpinistično šolo,
• skrbi, da delo šole poteka tekoče,
• izdela plan poteka šole in finančno konstrukcijo.

30. člen

(1) Namestnik vodje alpinistične šole:
• nadomešča vodjo AŠ v vseh njegovih funkcijah, če ga vodja AŠ pooblasti,
• vodi sestanke AŠ v odsotnosti vodje AŠ.

31.člen

(1) Blagajnik AO:

• vodi blagajno AO,
• izplačuje sredstva iz blagajne na podlagi podpisa načelnika AO na računu ali zahtevku,
• izdela poročilo za nadzorni odbor (v nadaljevanju NO).

32. člen

(1) Gospodar AO:

• vodi evidenco o opremi AO,
• skrbi za izposojo opreme,
• skrbi za brezhibno stanje opreme,
• nabavlja novo opremo po sklepu SAO,
• predlaga in argumentira nabavo opreme na sestankih SAO.

33. člen

(1) Namestnik gospodarja AO:

• nadomešča gospodarja AO v vseh njegovih funkcijah, če ga gospodar AO pooblasti,
• v odsotnosti gospodarja AO je zadolžen za brezhibno izposojanje in vračanje opreme.

34. člen

(1) Gospodar stene v športni dvorani Ruše:

• skrbi za dežurstva, uporabo stene ter športno-plezalno opremo,
• komunicira in usklajuje aktivnosti s Športnim društvom Ruše.

35. člen

(1) Vodja tabora je lahko aktivni član AO, ki ga potrdi SAO na predlog vodje AŠ ali načelnika AO.

Vodja tabora mora:

• spoštovati pravilnik AO,
• skrbeti in voditi sestanke,
• organizirati in preverjati ustreznost navez.

VIII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV AO IN TEČAJNIKOV

36. člen

(1) Osnovne pravice članov AO so:

• glasovanje,
• povračilo stroškov izobraževanja po sklepu sveta alpinistov,
• biti voljen v organe AO.
• povračilo stroškov inštruktorjev pri sodelovanju v AŠ.

(2) Tečajniki in člani AO, ki so izgubili status, pridobljen s strokovnim usposabljanjem, nimajo pravice glasovanja.

37. člen

(1) Osnovne dolžnosti članov AO so:

• plačilo članarine za tekoče leto,
• sodelovanje na delovnih akcijah,
• sodelovanje na skupnih turah,
• sodelovanje na sestankih AO,
• ustrezno ravnanje z izposojeno opremo,
• skrb za dobrobit AO.

38. člen

(1) Tečajnik sme:

• do uspešno opravljenega teoretičnega in praktičnega izpita plezati v gorah le v navezi z alpinističnim inštruktorjem, gorskim vodnikom ali alpinistom, ki je član AO TAM in z dovoljenjem vodje šole,
• po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu plezati v gorah le z alpinističnim inštruktorjem, gorskim vodnikom ali alpinistom in z dovoljenjem vodje šole AO TAM,
• plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom le na skupnih turah AO in z dovoljenjem SAO pod pogojem, da je v isti smeri prisoten alpinist AO TAM,
• plezati v plezalnih vrtcih z dovoljenjem vodje šole smeri, ki niso daljše od enega raztežaja,
• za vsa alpinistična dejanja mora predhodno obvestiti vodjo AŠ ali načelnika.

(2) Tečajnik izrecno ne sme:

solirati, plezati nenavezan, težjih od III po UIAA lestvici, vendar mora pri tem dodatno upoštevati navodila vodje naveze, plezati nenavezan, če ni polnoleten.

(3) Tečajnika navedena pravila zavezujejo na organiziranih akcijah AŠ in AO, upoštevati pa jih je dolžan tudi, ko pleza v lastni režiji, za kar AO ne odgovarja.

39. člen

(1) Mlajši pripravnik sme:

• plezati v gorah v navezi z alpinistom,
• plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom in z dovoljenjem sveta alpinistov,
• plezati športno plezalne smeri z vsaj enako usposobljenim soplezalcem, ki je po nazivu mlajši pripravnik (ali ima višji naziv) ali je opravil šolo športnega plezanja (do dolžine 30m).

(2) Mlajši pripravnik izrecno ne sme:

solirati, plezati nenavezan smeri, težjih od IV po UIAA lestvici, vendar mora pri tem dodatno upoštevati navodila vodje naveze, plezati nenavezan, če ni polnoleten.

(3) Mlajšega pripravnika navedena pravila zavezujejo na organiziranih akcijah AŠ in AO, upoštevati pa jih je dolžan tudi, ko pleza v lastni režiji, za kar AO ne odgovarja.

40. člen

(1) Starejši pripravnik sme:

• plezati v gorah v navezi z alpinistom,
• plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom smeri do težavnosti V+ (pet plus) po UIAA lestvici,
• plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom smeri težje od V+ (pet plus) po UIAA lestvici in z dovoljenjem sveta alpinistov,
• plezati v gorah z mlajšim pripravnikom z dovoljenjem sveta alpinistov,
• izjemoma plezati v gorah s tečajnikom na skupnih turah AO in z dovoljenjem vodje skupne ture pod pogojem, da je v isti smeri prisoten alpinist AO TAM.

(2) Starejši pripravnik izrecno ne sme:

• solirati.

(3) Starejšega pripravnika navedena pravila zavezujejo na organiziranih akcijah AŠ in AO, upoštevati pa jih je dolžan tudi, ko pleza v lastni režiji, za kar AO ne odgovarja.

41. člen

(1) Alpinist ali alpinistični inštruktor sme plezati s komerkoli v okviru prej navedenih omejitev. Solira na lastno odgovornost in če s tem ne ogroža drugih članov AO ali tečajnikov.

IX. FINANCIRANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM AO

42. člen

(1) AO lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

• s strani PD po finančnem planu PD,
• s strani PD za posebne namene,
• z darili in prispevki podpornih članov, simpatizerjev in sponzorjev,
• z dodeljenimi sredstvi od občine ali drugi državnih organizacij,
• s šolnino za alpinistično šolo,
• s skupnimi delovnimi akcijami.

43. člen

(1) AO mora zagotavljati podatke o svojem finančnem poslovanju v obliki poročil blagajnika ter o svojem materialnem stanju v obliki poročil gospodarja. Javnost finančno materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico do vpogleda članov AO v finančno materialno dokumentacijo.

44. člen

(1) AO ima za potrebe alpinistične šole odprt poseben sklad, ki se vodi ločeno od ostalih sredstev AO. Po zaključeni alpinistični šoli se neporabljena sredstva s sklada šole prenesejo na skupna sredstva.

45. člen

(1) Odredbodajalec za izdatke alpinistične šole po finančnem planu šole je vodja alpinistične šole. Za izdatke alpinistične šole, ki niso vsebovani v finančnem planu alpinistične šole, mora dobiti soglasje sveta alpinistov.

46. člen

(1) Odredbodajalec za izdatke AO je načelnik AO. Za izplačila nad 50 EUR mora načelnik pridobiti soglasje sveta alpinistov.

47. člen

(1) S finančnimi sredstvi upravlja blagajnik AO.

48. člen

(1) Vrv lahko zadolži vsak aktiven član AO, ki:

• aktivno sodeluje pri delu v AO,
• se je v aktivnem letu udeležil in aktivno sodeloval pri vsaj enem tečaju, izpitu ali taboru,
• je v dveh letih opravil vsaj pet vzponov v smereh s tečajniki ali mlajšimi pripravniki,
• ali pa je dosegel izjemne dosežke na alpinističnem ali športno-plezalnem področju.

(2) Kdor izpolnjuje navedene pogoje poda dopis (vlogo) na SAO, pri čemer v vlogi navede svojo aktivnost oz. sodelovanje pri delu v AO. O dodelitvi vrvi odloča oz. jih odobri SAO.

49. člen

(1) Vsak član ima pravico do izposoje opreme AO. Ta pravica se lahko odvzame, v kolikor:

• ne vrača opreme v roku 14 dni od izposoje (oz. po dogovoru z gospodarjem AO),
• vrne poškodovano opremo brez pojasnila.

X. KONČNE DOLOČBE

50. člen

(1) Ta pravilnik začne veljati s sprejetjem na ZčO, ________________.

51. člen

(1) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot je bil sprejet ta pravilnik.

52. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik AO TAM, ki je bil sprejet dne 6. 12.2014.

 

Načelnik alpinističnega odseka:
Sandi Gričnik