Pravilnik PD TAM

PD 1587

Na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1; Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2006 s spremembami in dopolnitvami), Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg; Uradni list Republike Slovenije, št. 21/2018) in Statuta Planinske zveze Slovenije, sprejetega 14. aprila 2012, je občni zbor Planinskega društva TAM Maribor, 1. marca 2019 sprejel

PRAVILA PLANINSKEGA DRUŠTVA TAM MARIBOR

A. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(opredelitev društva)

 

(1) Planinsko društvo TAM Maribor (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno društvo posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost, opredeljena v teh pravilih, je planinstvo, povezovanje članov in zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj planinstva v lokalnem okolju ter širše v Sloveniji, ki goji slovensko planinsko izročilo, izvaja prostovoljsko delo in deluje kot del civilne družbe, v javnem interesu.

2. člen
(ime in sedež)

(1) Ime društva je Planinsko društvo TAM Maribor.
(2) Društvo uporablja izključno v interne namene tudi skrajšani naziv PD TAM.
(3) Sedež društva je v Mariboru, Frankolovska ulica 23.
(4) Društvo ima svoj spletni naslov in elektronski naslov.
(5) Upravni odbor društva (v nadaljevanju: UO) lahko spremeni poslovni naslov društva, spletni naslov in elektronski naslov.

 

3. člen
(predmet pravil)

(1) Ta pravila urejajo delovanje društva in razmerja do njegovih članov.

 

4. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednji pomen:
- planinstvo je športna, gospodarska, raziskovalna, naravovarstvena, zaščitno reševalna, humanitarna in kulturna dejavnost, povezana z gorsko naravo;
- dejavnosti in področja (v nadaljevanju: dejavnosti) so pohodništvo, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje in drugi gorski športi, nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, planinskih koč (vključno z gostinstvom in nastanitvami), plezališč in plezalnih sten, spoznavanje in varovanje gorske narave, založništvo, informiranje, arhivska ter muzejska dejavnost in druge dejavnosti v objektih in naravi;
- planinske akcije (v nadaljevanju: akcije) so sprehodi, izleti, pohodi, ture, tabori, alpinistični, športno plezalni, turno kolesarski in planinsko orientacijski vzponi ter spusti, turni smuki, tekmovanja, tečaji in usposabljanja, odprave v tuja gorstva, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, predavanja, srečanja in druge akcije.

(2) Opredelitev fizičnih oseb v teh pravilih je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.

5. člen
(poslanstvo in vrednota)

(1) Poslanstvo društva je planinstvo kot način življenja.
(2) Častni kodeks slovenskih planincev (v nadaljevanju: kodeks) je vrednota, ki jo spoštuje in uresničuje celotna planinska organizacija.
(3) Načini delovanja društva so zlasti:
- celovito planinstvo in njegova promocija,
- posvečanje posebne pozornosti mladim,
- usmerjenost k članom,
- usposabljanje za varnejše gibanje v gorah,
- varovanje gorske narave,
- strokovnost in sodelovanje,
- preglednost delovanja,
- vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev.

6. člen
(pravna osebnost)

(1) Društvo je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava.
(2) Društvo nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.

 

B. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

7. člen
(cilji)

(1) Društvo deluje tako, da:
- izpolnjuje in uresničuje vsebine 1. člena ter izvaja planinstvo in planinske akcije iz 4. člena teh pravil,
- deluje v dobro njegovih članov, obiskovalcev gora in gorske narave,
- deluje v javnem interesu.

 

8. člen
(javni interes)

 

(1) Z delovanjem v javnem interesu na področju športa, društvo omogoča vsem obiskovalcem gora možnost vključevanja v društvo, udeležbo na akcijah, planinskem usposabljanju ter preventivnih programih varnosti v gorah, souporabo planinskih poti, planinskih koč, plezalnih sten ter plezališč, dostop do rezultatov, ki so ustvarjeni z javnimi sredstvi in sodelovanje pri oblikovanju odločitev.
(2) Društvo ima status delovanja v javnem interesu na področju varstva narave, humanitarnih dejavnosti, v mladinskem sektorju ter na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.


9. člen
(naloge društva)

(1) Društvo:
- izvaja akcije za različne ciljne in starostne skupine ter krepi medgeneracijsko sodelovanje,
- prepoznava dejavnike tveganja v gorah in skrbi za preventivne programe varnosti v gorah, za ozaveščevalne programe zdravstveno ogroženih obiskovalcev gora in organizira akcije za osebe s posebnimi potrebami, 
- izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi za planinske objekte, naprave in oznake,
- izvaja druge aktivnosti, povezane z gorami,
- informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev,
- upravlja s premoženjem,
- usposablja za delo v planinski organizaciji in za varnejše obiskovanje gora,
- skrbi za varovanje gorske narave,
- skrbi za kulturno, založniško in arhivsko dejavnost,
- opravlja druge naloge, ki jih sprejme občni zbor.

10. člen
(članski servis)


(1) Društvo članom daje brezplačne informacije o izvajanju planinskih dejavnosti, svetuje o izbiri in načrtovanju akcij, posreduje napotke glede varnejšega gibanja in izbora ustrezne osebne in tehnične opreme. Članom omogoča izposojo strokovne literature, vodnikov, zemljevidov slovenskih gorskih skupin in izbrane tehnične opreme. Društvo za člane izvaja planinske aktivnosti, organizirane v posameznih odsekih oziroma sekcijah.

11. člen
(pridobitna dejavnost)

(1) Društvo ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti.
(2) Pridobitne dejavnosti društva so: M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora (sodelovanje društva s sponzorji).


C. SIMBOLI DRUŠTVA

 

12. člen
(prapor)

(1) Prapor je svečani simbol društva.
(2) Prapor društva je sinjemodre barve z društvenim znakom v sredini. Znak društva je silhueta Triglava, pod njo je cepin, ovit s plezalno vrvjo. Podkvica, ki oklepa znak, se spodaj zoži in jo sklepa bela planika. Znak zaključujeta spodaj sva kraka traku, na katerih je letnica ustanovitve PD TAM – 1958. Ime društva je v podkvici znaka. Pečat PD TAM predstavlja krog s premerom 27 mm, v sredini katerega je znak Planinske zveze Slovenije, ob robu pa napis: PLANINSKO DRUŠTVO TAM MARIBOR.
(3) Društvo za razvitje prapora, priložnosti uporabe in opremo praporščaka smiselno uporablja določila Pravilnika o praporu, praporščakih in postopkih, ki jih je sprejela Planinska zveza Slovenije.

 

13. člen
(znak društva)

(1) Društvo pri poslovanju uporablja znak oziroma logo, ki je del njegove celostne podobe.

 

D. SODELOVANJE DRUŠTVA Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

 

14. člen
(vključenost društva v Planinsko zvezo Slovenije)


(1) Društvo je zaradi doseganja ciljev in nalog član Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS).
(2) Vmesna stopnja povezovanja s PZS je Meddruštveni odbor planinskih društev (v nadaljevanju: MDO PD) Podravje. V MDO PD Podravje društvo usklajuje stališča glede sej najvišjih organov PZS in izvaja skupaj dogovorjene akcije.

 

15. člen
(sodelovanje z drugimi organizacijami)

(1) Društvo se lahko združuje tudi v druge zveze, oblike povezovanja ali sodelovanja z drugimi organizacijami na občinski, območni, regijski ali interesni ravni zaradi uresničevanja skupnih interesov.

 

E. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA

16. člen
(članstvo)

 

(1) Članstvo v društvu je osebno.
(2) Član društva lahko postane vsakdo, ki sprejme pravila in program društva ter prostovoljno izpolni enotno pristopno izjavo in plača članarino.
(3) Članstvo v društvu je v skladu s kodeksom in ne sme zapostavljati nikogar – ne po starosti, spolu, jeziku, veri, nacionalni, socialni pripadnosti ali kakšni drugi osebni okoliščini.
(4) Kategorije članstva morajo biti usklajene s pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme PZS po predhodni javni obravnavi.(5) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta starosti do 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
(6) Predšolski otroci in osnovnošolci ne morejo biti izvoljeni v organe društva.
(7) Podatki o članih se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem sistemu Naveza PZS. Vsak član izpolni enotno pristopno izjavo, ki je podlaga za vpis v evidenco.
(8) Člani društva morajo za včlanitev v posamezne odseke oziroma sekcije izpolnjevati pogoje, ki so določeni v okviru njihovega delovanja, zapisane v internih pravilih, potrjenih s strani društva.

 

17. člen
(članarina)

(1) Članarina, ki jo posamezniki plačajo društvu, je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz društvenega dela in iz dela PZS. Društvo odvede ta del članarine PZS v skladu s Pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme Upravni odbor PZS.

 

18. člen
(pravice članov)

(1) Pravice članov društva so:
- delujejo in odločajo o delu društva,
- volijo organe društva,
- so lahko izvoljeni v organe društva, kakor tudi v organe PZS, MDO PD Podravje in drugih organizacijah, v katere se društva povezujejo,
- dajejo predloge in pobude za delovanje društva,
- so obveščeni o delu društva,
- uživajo pravice, ki jih daje društvo svojim članom.

19. člen
(dolžnosti članov)

(1) Dolžnosti članov društva so:
- izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
- spoštujejo pravila društva in v primeru delovanja v odsekih oziroma sekcijah tudi njihova interna pravila, potrjena s strani društva, kot tudi drugih planinskih organizacij, v katera je društvo vključeno,
- se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja društva,
- plačujejo članarino,
- ravnajo v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev,
- opravljajo druge dolžnosti v skladu s pravili društva in akti PZS.

20. člen
(prenehanje članstva)

(1) Članstvo v društvu preneha:
- s smrtjo,
- z izstopom iz društva, ko član poda pisno izjavo o izstopu,
- če najkasneje do konca leta ne poravna članarine za tekoče leto,
- z izključitvijo, na osnovi sklepa častnega razsodišča društva.

(2) Član društva je lahko izključen s sklepom častnega razsodišča, če je grobo kršil ta pravila, namerno ali iz hude malomarnosti spravil v resno nevarnost za življenje ali zdravje sebe ali druge, kršil Častni kodeks slovenskih planincev ali povzročil društvu oziroma drugi organizaciji, v katero je društvo vključeno, veliko materialno ali nematerialno škodo, krni ugled društva, njegovih članov ali posameznikov, ki delajo v društvu.

(3) O pritožbah zoper sklep častnega razsodišča o izključitvi člana dokončno odloča UO.

 

F. ORGANI IN OBLIKE DELOVANJA DRUŠTVA

21. člen
(organi društva)

(1) Organi društva so:
- občni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- častno razsodišče,
- predsednik,
- podpredsedniki,
- tajnik
- blagajnik
- odseki,
- planinske skupine.

22. člen
(mandatna doba)

(1) Mandatna doba predsednika, podpredsednikov, tajnika, blagajnika ter članov upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča je štiri leta.

23. člen
(občni zbor)

(1) Najvišji organ društva je občni zbor.
(2) Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.

24. člen
(pristojnosti občnega zbora)

(1) Občni zbor je pristojen za:
- sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil ter drugih splošnih aktov društva,
- ustanovi in spreminja odseke društva,
- odloča o letnem vsebinskem in finančnem programu ter letnem vsebinskem in finančnem poročilu društva,
- odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov,
- voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
- odloča o prenehanju društva, če je bilo predvideno s sklicem občnega zbora,
- imenuje delovna telesa občnega zbora (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, volilna komisija, komisija za sklepe),
- odloča o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu nepremičnega premoženja, vrednega več kot 15.000,00 EUR,
- dodeli naziv častnega predsednika društva,
- odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in temi pravili.
(2) Sklepi občnega zbora so obvezni za člane.

25. člen
(predsednik)

(1) Predsednik:
- zastopa in predstavlja društvo ter odgovarja za zakonitosti poslovanja,
- vodi poslovanje, aktivnosti in organizacijo društva, razen zadev, ki so po teh pravilih v pristojnosti občnega zbora ali UO,
- skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora in UO,
- je dolžan spoštovati sklep UO,
- sklicuje in vodi seje UO,
- sklicuje občni zbor,
- predlaga postavitev in razrešitev tajnika ter morebitnih drugih zaposlenih na društvu,
- sklepa pogodbe po predhodnem sklepu UO z zunanjimi izvajalci za opravljanje določenih nalog za društvo za rok enega leta in/ali višino pogodbenega zneska do 15.000,00 EUR in o tem redno obvešča UO, v primeru daljše dobe in/ali višjega pogodbenega zneska o tem odloča občni zbor, skladno z 24. členom,
- praviloma zastopa društvo na skupščini PZS,
- odloča o drugih vprašanjih o delovanju društva, ki niso v pristojnosti občnega zbora ali UO.
(2) Poleg predsednika ima društvo tudi dva podpredsednika. Predsednik ima pooblastilo za izvajanje že sklenjenih pogodb in zastopanje pred upravnimi organi v zadevah, ki pomenijo realizacijo sprejetih odločitev.
(3) Kandidat za predsednika je lahko član, ki je v obdobju zadnjih petih koledarskih let pred letom kandidature član PD TAM in ima za to obdobje plačano članarino.

26. člen
(podpredsednik)

(1) Društvo ima lahko največ dva podpredsednika. Podpredsednik pomaga predsedniku pri njegovem delu in v dogovoru z njim opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.
(2) Če je predsednik društva odsoten ali zadržan, ga po pooblastilu nadomešča podpredsednik društva, ki ga določi predsednik.

27. člen
(tajnik)

(1) Društvo ima tajnika. Tajnik opravlja vse naloge poslovanja, administracije in organizacije za društvo po navodilih in pooblastilu predsednika društva.

28. člen
(blagajnik)

(1) Društvo ima blagajnika. Blagajnik skrbi za blagajno društva in članarino (naročanje znamkic, obračun s PZS…).

29. člen
(upravni odbor)

(1) UO društva upravlja društvo med dvema občnima zboroma in izvršuje sklepe, sprejete na občnem zboru.
(2) UO društva sestavlja enajst članov, in sicer predsednik, tajnik, podpredsednika, blagajnik in predstavniki odsekov, izvoljeni na občnem zboru.
(3) Načelniki odsekov, ki imajo svoj zbor, so člani UO društva po položaju.
(4) Sklepčnost in veljavo sprejemanje sklepov mora biti skladno s 1. in 2.alinejo 36.člena

30. člen
(pristojnosti upravnega odbora)

(1) UO društva:
- odloča o predlogu dnevnega reda in predlogu gradiv, ki jih sprejema občni zbor,
- spremlja uresničevanje sklepov občnega zbora,
- odloča o operativni izvedbi vsebinskega in finančnega programa društva,
- obravnava predloge kandidatov za predsednika društva,
- odloča o znesku dela članarine, ki pripada društvu,
- pripravi letni vsebinski in finančni program ter letno vsebinsko in finančno poročilo društva,
- letno poroča PZS o delu društva na podlagi poročila, ki je bilo sprejeto na občnem zboru društva, in sicer na enotnem obrazcu, ki ga izda PZS,
- izbira računovodski servis oziroma drugo strokovno usposobljeno osebo za vodenje finančnega in materialnega poslovanja društva iz drugega odstavka 44. člena teh pravil,
- imenuje vodje posameznih tradicionalnih akcij društva,
- skrbi za izvajanje in spodbujanje razvoja planinskih akcij iz 4. člena teh pravil,
- ustanavlja in razrešuje odseke, skupine in druge oblike organiziranosti iz teh pravil,
- skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje društvenih dejavnosti,
- odloča o poslovnem naslovu društva, spletnem naslovu društva in elektronskem naslovu društva,
- odloča o pritožbah zoper sklep častnega razsodišča,
- odloča o podelitvi priznanj,
- odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in teh pravil.
- pripravlja predloge pravil ter spremembe in dopolnitve pravil ter drugih splošnih aktov društva,
(2) UO sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se določijo organizacijski in tehnični postopki ter ukrepi za  zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja društvo. Zadevni pravilnik sprejme v enem letu od potrditve tega statuta. 
(3) V primeru glasovanja članov UO, je glasovanje javno.

31. člen
(poslovanje upravnega odbora)

(1) UO društva lahko določi poslovnik o svojem delu.
(2) UO je za svoje delo odgovorno občnemu zboru društva.

32. člen
(odseki)

(1) Društvo ima lahko:
- vodniški odsek,
- mladinski odsek,
- alpinistični odsek,
- markacijski odsek,
- odsek za varstvo gorske narave,
- turno kolesarski odsek.
(2) UO lahko določi dodatne odseke.
(3) Odseki in planinske skupine imajo lahko lastne zbore, na katerih volijo načelnika in odbor odseka, lahko sprejemajo lastna pravila, s katerimi uredijo svojo organiziranost in odgovornost organov ter odločajo o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa. Odseki delujejo samostojno v okviru na občnem zboru sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. Odseki morajo delovati v skladu s pravili in drugimi akti društva.
(4) Načelniki odsekov, ki imajo svoje zbore, so po položaju člani UO društva.
(5) Odseki in planinske skupine se povezujejo v ustrezne odbore MDO PD Podravje in delujejo v skladu s pravili in z vsebinskimi usmeritvami pristojnih komisij PZS.

33. člen
(skupine in druge oblike organiziranosti)

(1) Društvo lahko za lažje in učinkovitejše izvajanje skupno dogovorjenih nalog ustanovi skupine in druge oblike organiziranosti.
(2) Skupine in druge oblike organiziranosti so organizirane po interesnem principu članov društva. Niso pravne osebe.
(3) Skupine in druge oblike organiziranosti imenuje in razrešuje UO društva, kateremu so odgovorni za delo.
(4) UO lahko določi, da društvo ustanovi ali je soustanovitelj drugih oblik organiziranosti (zavod, inštitut…).

34. člen
(nadzorni odbor)

(1) Nadzorni odbor ima 3 člane in sicer vodjo in dva člana ter nadomestnega člana. Nadzorni odbor je sklepčen če so prisotni vsi trije člani. Odločitev je sprejeta če zanjo glasujeta dva člana.
(2) Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli vodjo. 
(3) Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo društva, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno ter materialno poslovanje društva ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, s temi pravili in drugimi akti.
(4) Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost biti navzoči na občnem zboru, UO društva, odsekov in projektov ter morajo imeti na voljo vsa gradiva.
(5) Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah občnemu zboru in o njih redno obvešča UO društva.
(6) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru društva.
(7) Glasovanje nadzornega odbora je javno.

35. člen
(častno razsodišče)

(1) Častno razsodišče ima 3 člane in sicer: vodjo in dva člana ter nadomestnega člana. Častno razsodišče je sklepčno, če so prisotni vsi trije člani. Odločitev sprejema če zanjo glasujeta 2 člana.
(2) Častno razsodišče izvoli izmed svojih članov vodjo.
(3) Častno razsodišče obravnava kršitve teh pravil in Častnega kodeksa slovenskih planincev s strani članov društva.
(4) Predlog za obravnavo kršitev lahko poda vsak član ali organ društva.
(5) Častno razsodišče izreče naslednje ukrepe:
- opomin,
- javni opomin,
- prepoved opravljanja funkcije za največ dve leti,
- izključitev iz društva.
(6) Glasovanje častnega razsodišča je javno.
(7) Zoper odločitev častnega razsodišča je možna pritožba, podana v roku 8 (osem) dni od prejema odločitve častnega razsodišča. O pritožbah odloča UO in odločitev postane dokončna s sklepom tega organa.

 

G. POSTOPKI

36. člen
(delo organov društva)

(1) Organi društva, razen občnega zbora, so sklepčni, če je navzoča več kot polovica glasov za odločanje.
(2) Organi društva, razen občni zbor, si prizadevajo za odločanje s čim večjim soglasjem. Odločitve sprejema če zanjo glasuje vsaj polovica prisotnih članov.
(3) O sejah organov društva se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji. Sklepi organa društva veljajo takoj.
(4) Organi društva lahko poslujejo elektronsko in sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj formalno potrditev.
(5) Organi društva odgovarjajo na prejete zadeve praviloma v 30 (tridesetih) dneh od prejema zadeve.
(6) Seje organov sklicujejo njihovi predsedniki oziroma jih morajo sklicati, če tako zahteva več kot polovica članov tega organa društva in predloži dnevni red zasedanja z njihovega področja.
(7) Na zasedanju organov društva se obravnavajo zadeve, ki so bile pravilno dane na dnevni red in sodijo v pristojnost ustreznega organa. Dnevni red se lahko na samem zasedanju ustrezno spremeni ali razširi, če s tem soglaša organ, ki zaseda s tričetrtinsko večino prisotnih članov. Sicer se po zgornjih pravilih lahko zahteva obravnava na naslednjem zasedanju organa.

37. člen
(sklic občnega zbora)

(1) Občni zbor skliče predsednik društva vsaj enkrat letno. O sklicu, ki vsebuje dnevni red, gradiva in predloge sklepov, morajo biti člani društva obveščeni vsaj 14 (štirinajst) dni pred sklicem.
(2) Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva, v nadaljevanju občni zbor vodi delovni predsednik. Občni zbor izvoli še verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne organe. Najprej se glasuje o predlogih predsednika društva. 
(3) Predsednik mora poleg tega sklicati izredni občni zbor, če tako zahteva:
- več kot polovica članov PD s predložitvijo dnevnega reda,
- več kot polovica članov UO, ki predložijo dnevni red,
- več kot polovica članov nadzornega odbora, ki predložijo dnevni red,
- več kot polovica članov častnega razsodišča, ki predložijo dnevni red.
(4) Če predsednik društva ne skliče zasedanja izrednega občnega zbora v roku trideset (30) dni od vložene zahteve, ga lahko v nadaljnjih 8 (osmih) dneh skliče predlagatelj sklica.
(5) Če občni zbor ne izvoli predsednika društva ali več kot polovice članov UO društva, nadaljujejo delo dotedanji organi. Dotedanji predsednik društva v roku 6 (šestih) mesecev skliče volilni občni zbor.
(6) Vabilo za sklic občnega zbora se skladno s predhodno določenimi roki objavi na spletni strani društva in oglasni deski društva. Poleg tega se lahko vabilo po elektronski ali navadni pošti pošlje tudi članom UO, nadzornega odbora in častnega razsodišča.

38. člen
(sklepčnost občnega zbora)

(1) Občni zbor veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj tretjina članov, ki so na zadnji dan preteklega leta imeli plačano članarino. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov.
(2) Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 (petnajst) minut, na kar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj desetina vseh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov.
(3) Za odločanje o odtujitvi nepremičnin se zahteva potrditev najmanj polovice članov društva. V primeru, da ni prisotnih polovica članov, se občni zbor ponovi in o tem se na ponovljenem občnem zboru odloča z navadno večino prisotnih članov, prisotnih pa mora biti vsaj desetina članov društva.

39. člen
(volitve organov društva in kandidacijski postopki)

(1) Redne volitve organov društva se opravijo najkasneje do 1. maja po preteku 4-letnega obdobja. Izredne volitve se opravijo po potrebi.
(2) Kandidate za organe društva predlagajo člani društva. Predlagani kandidat mora s kandidaturo soglašati.
(3) Kandidatura za predsednika društva izključuje kandidaturo za člane UO društva. Kandidature za predsednika predhodno obravnava UO društva. UO lahko priporoči svojega kandidata.

40. člen
(dopolnjevanje letnega vsebinskega dela programa društva)

(1) Dopolnjevanje letnega vsebinskega programa društva lahko poteka sproti z odločitvijo UO društva na prvi naslednji redni seji, če so za ta del programa na voljo finančna sredstva.

41. člen
(sklic upravnega odbora)

(1) UO društva skliče predsednik društva na redni način najmanj petkrat letno in vsaj 5 (pet) dni pred sejo. Predsednik lahko dodatne seje UO skliče tudi na korespondenčni način, katere sklepi veljajo enako, kot sklepi, sprejeti na redni način.
(2) Ob sklicu predsednik pošlje potrebno gradivo.

 

H. PREMOŽENJE IN POSLOVANJE DRUŠTVA

42. člen
(vrste premoženja)

(1) Društvo lahko ima:
- neopredmeteno premoženje: blagovne znamke, avtorske, materialne in moralne pravice na stvareh, izdelkih ter kulturno-umetniških delih, znanje iz dejavnosti društva,
- opredmeteno premoženje: nepremična in premična osnovna sredstva,
- denarna sredstva in denarne naložbe,
- naložbene nepremičnine: solastninski deleži na stavbah, zemljiščih in drugih premičninah in nepremičninah.

43. člen
(viri premoženja)

(1) Društvo lahko pridobiva premoženje s/z:
- članarino posameznikov,
- prostovoljnim delom,
- dotacijami in donacijami ter sponzorstvom,
- prijavami na javne razpise in pozive,
- zapuščinami, darili ter volili,
- sredstvi odstopljene dohodnine,
- pridobitno dejavnostjo iz 11. člena teh pravil.

44. člen
(finančno in materialno poslovanje)

(1) Društvo izvaja finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom za društva.
(2) Finančno in materialno poslovanje društva na podlagi izbora in sklepa UO vodi usposobljena oseba ali računovodski servis po sistemu DVO stavnega knjigovodstva, po 26. členu Zakona o društvih.

45. člen
(objekti, naprave, oznake)

(1) Društvo skrbi za planinske poti, plezališča in planinske postojanke s pripadajočo infrastrukturo ter druge objekte (zavetišča, bivake, umetne plezalne stene…), o čemer odloča UO po dogovoru z drugimi društvi MDO PD Podravja.
(2) Društveno premoženje je tudi nakopičeno planinsko znanje, veščine in izkušnje, vodniška in strokovna literatura, zemljevidi, materialne pravice in ugled, ki so ga s svojim delom člani društva ustvarili v preteklosti.

 

I. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE

46. člen
(javnost dela)

(1) Delo društva je javno.
(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da je zasedanje občnega zbora javno in društvo obvešča javnost na spletnih mestih, preko oglasne deske, sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način. Javnost je lahko izključena le pri obravnavanju vsebin, ki jih je UO društva označil s stopnjo zaupanja, če se nanaša na zaupne in osebne podatke člana društva.
(3) Društvo vabi svoje člane z dnevnim redom na občni zbor in jih obvešča glede njegovih sklepov z objavo na oglasni deski, spletni strani društva ali pošiljanjem vabil članom po elektronski pošti, če je društvu znan elektronski naslov.
(4) Vsa javna pomembna obvestila društvo objavlja na spletni strani, najpomembnejša tudi na oglasni deski.
(5) Z objavljanjem vabil, in drugih sporočil, ter pravico članov do vpogleda v zapisnike zbora članov, letnega poročila in zapisnike UO, na sedežu društva.

 

J. PRIZNANJA

47. člen
(priznanja)

(1) Društvo podeljuje priznanja posameznikom in drugim organizacijam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju planinske dejavnosti.
(2) Vrste priznanj in njihovo podelitev ureja pravilnik o priznanjih, ki ga društvo sprejme v 1 letu od potrditve tega statuta.

48. člen
(častni člani društva)

(1) Občni zbor društva dodeli naziv častnega člana ali častnega predsednika posamezniku članu društva za izjemne zasluge pri razvoju društva na podlagi predloga UO. Častni član društva lahko postane tudi posameznik, ki ima izjemne zasluge za delovanje društva, pa sicer ni njegov član.

 

K. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

49. člen
(prenehanje delovanja)

(1) Društvo preneha obstajati po sklepu občnega zbora, po samem zakonu ali če število članov pade pod tri. O prenehanju delovanja društva in razdelitvi premoženja odloča občni zbor z dvotretjinsko večino prisotnih članov.
(2) V sklepu o prenehanju občni zbor določi društvo ali zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in vračilu neporabljenih proračunskih sredstev prenese premoženje društva.
(3) Ob prenehanju delovanja društva brez sklepa občnega zbora pripada njeno premoženje PZS.

 

L. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
(veljavnost pravil društva)

(1) Pravila društva začnejo veljati po sprejemu na občnem zboru društva z dnem potrditve na pristojnem upravnem organu.
(2) Društvo pravila javno objavi na spletni strani društva.
(3) Z dnem veljavnosti novih pravil društva prenehajo veljati pravila društva, sprejeta 28. 2. 2015.

51. člen
(uskladitev s pravili društva)

(1) Vse pravne akte društva je treba uskladiti s temu pravili v roku enega leta od njegovih uveljavitev.
(2) UO društva imenuje organe iz svoje pristojnosti na naslednjem volilnem občnem zboru. Do imenovanja novih organov opravljajo delo sedanji organi.


Maribor, 1. 3. 2019

Predsednik društva

Vinko Črepnjak